Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 07 lipca 2022

AmoyShare udostępnia informacje i produkty w tej Witrynie z zastrzeżeniem poniższych warunków. Uzyskując dostęp do tej Witryny, zgadzasz się na te warunki. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie korzystaj z Witryny ani Usług.

Aby korzystać z Witryny, musisz mieć ukończone 18 lat. Korzystanie z Witryny jest zabronione, jeśli jest zabronione przez prawo.

Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i na zasadzie słuszności w przypadku naruszenia niniejszych warunków. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Przed skorzystaniem z naszych usług przeczytaj uważnie niniejsze warunki.

1. Usługi

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna jest wyszukiwarką ogólnego przeznaczenia i narzędziem do pobierania. W szczególności, ale bez ograniczeń, Witryna umożliwia użytkownikom wyszukiwanie w wielu witrynach internetowych, a także pobieranie plików wideo i audio.

AmoyShare jest mimo to usługodawcą, ale nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pobieranie. Witryna i Usługi podlegają przepisom prawa. Nie zachęcamy, nie tolerujemy, nie nakłaniamy ani nie pozwalamy na jakiekolwiek korzystanie z Witryny, które może naruszać jakiekolwiek prawo.

2. Linki do innych witryn internetowych

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych lub Usług osób trzecich, które nie są własnością firmy AmoyShare ani nie są przez nią kontrolowane.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn internetowych lub Usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że AmoyShare nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub Usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub Usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub Usług stron trzecich.

3. Zdjęcia

Wszystkie logo, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub szatą handlową (łącznie „Znaki”) firmy AmoyShare lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody AmoyShare jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne prawa Stanów Zjednoczonych. i / lub w innych krajach.

4. Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i zwolnić AmoyShare, jego spółki stowarzyszone i ich kadrę kierowniczą, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi lub związanymi z zawartość użytkownika, korzystanie z Witryny lub naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków.

5. sprzężenie zwrotne

Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do AmoyShare, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące oprogramowania, Witryny lub innych produktów, programów lub Usług AmoyShare („Informacje zwrotne”), będą uważane za być jawne.

AmoyShare nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich opinii i może swobodnie reprodukować, wykorzystywać, ujawniać, prezentować, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innym osobom bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi opracowywanie, wytwarzanie i marketing produktów zawierających takie informacje zwrotne.

6. Reprodukcje

Wszelkie autoryzowane reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, znaki towarowe lub inne legendy dotyczące własności AmoyShare na dowolnej kopii materiałów wykonanych przez użytkownika. Licencja na oprogramowanie i korzystanie z tej Witryny podlega prawu Stanów Zjednoczonych.

7. Znak towarowy

AmoyShare jest znakiem towarowym firmy AmoyShare Co., Ltd. i jest prawnie chroniony. Można go używać tylko za uprzednią pisemną zgodą AmoyShare Co., Ltd. w każdym konkretnym przypadku. Wykorzystanie znaku towarowego AmoyShare w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody AmoyShare będzie stanowić naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa.

8. Twoje gwarancje

Niniejszym gwarantujesz, że:

 1. (Ⅰ) wszystkie informacje przekazane przez Ciebie AmoyShare w związku z Witryną, AmoyShare i Usługami są prawdziwe, dokładne, poprawne i aktualne;
 2. (Ⅱ) masz pełne uprawnienia i upoważnienie do zawarcia niniejszych warunków świadczenia usług;
 3. (Ⅲ) jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę z AmoyShare;
 4. (Ⅳ) będziesz dążyć do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń rządowych wymaganych do wykonania niniejszych warunków świadczenia usług;
 5. (Ⅴ) wykonasz wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszych warunków świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami; i
 6. (Ⅵ) Twoje treści redakcyjne, tekstowe, graficzne, audiowizualne i inne treści, które są dostępne dla użytkowników tej Witryny, a które nie są dostarczane przez AmoyShare nie:
 1. (1) naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej osób trzecich,
 2. (2) stanowią zniesławienie, zniesławienie lub nieprzyzwoitość,
 3. (3) skutkować oszustwami konsumenckimi, odpowiedzialnością za produkt, naruszeniem umowy, której jesteś stroną lub wyrządzić szkodę osobie trzeciej,
 4. (4) promują przemoc lub zawierają mowę nienawiści,
 5. (5) naruszać obowiązującego prawa, statutu, zarządzenia lub przepisów lub
 6. (6) zawierają treści dla dorosłych lub promują nielegalne działania.

9. Zrzeczenie się gwarancji

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność AmoyShare i któregokolwiek z jej dostawców w ramach któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków oraz Twoje wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe będzie ograniczone do kwoty zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usług.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku firma AmoyShare ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody jakiegokolwiek rodzaju lub jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za szkody wynikające z utraty możliwości wykorzystania danych. lub zyski, nawet jeśli AmoyShare lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

10. Zakończenie

Możemy natychmiast przerwać lub zawiesić Twój dostęp, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli naruszysz niniejsze Warunki.

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail [email protected] o pomoc. Dziękuję Ci.