Umowa licencyjna

Ostatnia aktualizacja: 07 lipca 2022

Uwaga dla użytkownika: Prosimy o uważne przeczytanie. Korzystając z całości lub dowolnej części oprogramowania, akceptujesz wszystkie warunki niniejszej Umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody, nie używaj tego oprogramowania.

1. Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszej Umowie mają wskazane znaczenia, które mają zastosowanie zarówno do liczby pojedynczej, jak i mnogiej zdefiniowanych terminów:

  1. 1.1 „Licencjodawca” oznacza AmoyShare Co., Ltd. „Licencjobiorca” oznacza Ciebie lub Twoją Firmę, chyba że wskazano inaczej.
  2. 1.2 „Oprogramowanie” oznacza (a) całą zawartość plików, dysków, dysków CD-ROM lub innych nośników, z którymi jest dostarczana niniejsza Umowa.
  3. 1.3 „Użytkowanie” lub „Używanie” oznacza uzyskiwanie dostępu, instalowanie, pobieranie, kopiowanie lub inne czerpanie korzyści z korzystania z funkcji Oprogramowania.
  4. 1.4 „Komputer” oznacza urządzenie elektroniczne, które przyjmuje informacje w formie cyfrowej lub podobnej i przetwarza je w celu uzyskania określonego wyniku na podstawie sekwencji instrukcji.

2. Ogólne zastosowanie

Otrzymujesz niewyłączną licencję na używanie pobranego oprogramowania do dowolnych celów przez nieograniczony czas. Oprogramowanie objęte niniejszą Licencją jest udostępniane bezpłatnie do użytku osobistego, w przypadku użytku komercyjnego prosimy o kontakt z AmoyShare pod adresem [email protected].

  1. 2.1. Oprogramowanie może być instalowane i używane przez Licencjobiorcę w dowolnym celu zgodnym z prawem.
  2. 2.2. Oprogramowanie może być instalowane i używane przez Licencjobiorcę na dowolnej liczbie komputerów posiadanych, dzierżawionych lub kontrolowanych przez Licencjobiorcę.
  3. 2.3. Oprogramowanie może być kopiowane i rozpowszechniane pod warunkiem, że oryginalne uwagi dotyczące praw autorskich i zrzeczenie się gwarancji pozostaną nienaruszone. Licencjobiorca nie pobiera opłat ani opłat za Oprogramowanie, z wyjątkiem pokrycia kosztów dystrybucji.
  4. 2.4. Licencjobiorca nie będzie miał żadnych praw własności do Oprogramowania. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Licencjodawca zachowuje wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do Oprogramowania.
  5. 2.5 Używanie w ramach niniejszej Licencji jest bezpłatne, a Licencjobiorca nie płaci tantiem ani opłat licencyjnych.

3. Wyłączenie gwarancji

Oprogramowanie jest dostarczane na zasadzie „TAKIE, JAKIE JEST”, bez jakiejkolwiek gwarancji, w tym między innymi gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne o jakimkolwiek charakterze, w tym między innymi za szkody z tytułu utraty wartości, przerwy w pracy, awarie lub usterki komputera, ani za wszelkie inne szkody lub straty komercyjne.

Ponosisz całe ryzyko związane z jakością i wydajnością oprogramowania. Jeśli Oprogramowanie okaże się wadliwe, Ty, a nie Licencjodawca, ponosisz pełne koszty wszelkich usług i napraw.

4. Prywatność

Aby wprowadzać innowacje i stale ulepszać swoje produkty, firma może zbierać anonimowe statystyki użytkowania ze swojego Oprogramowania, w tym między innymi gromadzić informacje o tym, jak użytkownicy korzystają z Oprogramowania. Potencjalnie gromadzone statystyki są anonimowe i nie mogą w żaden sposób prowadzić do identyfikacji użytkowników.